Alle brugere får adgang til alles kalender

Giv alle brugere adgang til alles kalender.

Åben Exchange Management Shell.

Kør følgende:

(Get-Mailbox) | ForEach-Object {Set-MailboxFolderPermission $_":\Kalender" -User Default -AccessRights Reviewer}

Visning af mailbox størrelse

Åben Exchange Management Shell.

Kør

Get-mailbox | get-mailboxstatistics | sort-object totalitemsize –descending | ft displayname,totalitemsize

Exchange 2010 PST Export

Åben Exchange Management Shell.

Kør

New-ManagementRoleAssignment –Role “Mailbox Import Export” –User "domain\administrator"

Luk Exchange Management Shell

Kør

New-MailboxExportRequest “username” -FilePath \\servername\folder\name.pst